• عید بهانه ای ایست که به دوستان بگوییم همیشه بیادشان هستیم( نوروز مبارک)

  • گرماآفرین واحد نمونه صنعتی کشورسال91
    گرماآفرین واحد نمونه صنعتی کشورسال91

  • گرماآفرین واحد برگزیده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
    واحد برگزیده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی